Το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος έχει ενσωματώσει στο Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματα που εμπίπτουν στην περιοχή της Πληροφορικής ή/και του χειρισμού Η/Υ που έχουν ως ακολούθως:

Κωδικός Μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος

Εξάμηνο

ΠΜ/ECTS

A.Y.4

Ερευνητική Μεθοδολογία

1

6

C.Y.2

Σχεδίαση σε Ψηφιακά Περιβάλλοντα

3

5

Ε.Υ.1

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

5

4

F.Y.5

Περιβαλλοντική Τηλεπισκόπηση

6

5

 

Τα παραπάνω μαθήματα εκπαιδεύουν, στο πλαίσιο της μαθησιακής διαδικασίας, τους/τις φοιτητές/τριες σε προγράμματα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλων και παροχής υπηρεσιών διαδικτύου. H επιτυχής ολοκλήρωση των παραπάνω μαθημάτων αποδεικνύουν επαρκώς τη γνώση χειρισμού Η/Υ και παρέχουν στον/την φοιτητή/τρια τη δυνατότητα έκδοσης βεβαίωσης απόκτησης ψηφιακών δεξιοτήτων η οποία γίνεται δεκτή σε προκηρύξεις διαγωνισμών με διαδικασίες που διεξάγονται από το ΑΣΕΠ.