Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος αποσκοπεί στην εξειδίκευση των φοιτητών/τριών του σε θέματα σχεδιασμού, διαχείρισης και ανάπτυξης των φυσικών οικοσυστημάτων και του πρασίνου για παραγωγή προϊόντων και παροχή οικοσυστημικών υπηρεσιών τόσο στον αγροτικό/ορεινό, όσο και στον περιαστικό και αστικό χώρο γεγονός που διευρύνει τις δυνατότητες της επιστημονικής και επαγγελματικής  σταδιοδρομίας τους.

Ενδεικτικά, οι απόφοιτοι του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού  Περιβάλλοντος θα μπορούν να ασχοληθούν με τα παρακάτω αντικείμενα  και δραστηριότητες:

 • Δασικές Διαχειριστικές μελέτες
 • Παρακολούθηση οικοσυστημάτων
 • Συλλογή περιβαλλοντικών πληροφοριών
 • Σύνταξη περιβαλλοντικών εκθέσεων
 • Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αποκατάστασης
 • Αναπτυξιακές μελέτες ορεινών περιοχών
 • Μελέτες κόστους-ωφέλειας δασικών έργων και επενδύσεων
 • Δασικοί χάρτες / ΔασικόΚτηματολόγιο
 • Μελέτες δασικήςοδοποιίας
 • Μελέτες βιωσιμότητας εκμεταλλευτικών δραστηριοτήτων
 • Μελέτες σχεδιασμού, βελτίωσης και προστασίας του φυσικού,
 • περιαστικού κα ιδομημένου περιβάλλοντος
 • Επιχειρηματικές πρωτοβουλίες στονορεινόχώρο
 • Μελέτες οικοτουριστικής ανάπτυξης & δασικής αναψυχής
 • Έρευνα σε όλα τα πεδία του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος
 • Μελέτες υδατικού ισοζυγίου και επάρκειας υδατικών πόρων ορεινών λεκανών
 • Μελέτες εκτίμησης και αποτροπής διαβρώσεων και γεωλισθήσεων ορεινών όγκων
 • Μελέτες έργων διαχείρισης και προστασίας από πλημμυρικό κίνδυνο
 • Μελέτες αντιμετώπισης υδρoμετεωρολογικών καταστροφών
 • Με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη, μπορούν να ασχοληθούν με κάθε εργασία σχετική με την κατά χώρο και χρόνο τάξη των ανθρωπογενών και φυσικών οικοσυστημάτων, τόσο των μεμονωμένων στοιχείων τους, όσο και συνόλων σε συνδυασμό με τα στοιχεία της τέχνης, της αρμονίας και του ωραίου.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος δύναται να απασχολούν στο Δημόσιο ή Ιδιωτικό τομέα και στον τομέα της Εκπαίδευσης.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος μπορούν να εργάζονται σε υπουργεία, περιφέρειες (Δασαρχεία, Διευθύνσεις Δασών και Διευθύνσεις Αναδασώσεων)και οργανισμούς εποπτευόμενους από αυτά, ερευνητικά κέντρα, ΟΤΑ, Δημόσιες και Ιδιωτικές επιχειρήσεις, βιομηχανίες επεξεργασίας ξύλου, συνεταιρισμούς, δασικές βιομηχανίες, ως ελεύθεροι επαγγελματίες δασολόγοι καθώς και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση για διδασκαλία συναφών με τον κλάδο μαθημάτων.