Μαθήματα 1ου εξαμήνου

Co\de Title ECTS Type
A.Y.1 Ξένη Γλώσσα 3 ΞΓ
A.Y.2 Γενική Οικολογία 6 ΥΠΟ
A.Y.3 Τεχνικό Σχέδιο 6 ΥΠΟ
A.Y.4 Ερευνητική Μεθοδολογία 6 ΥΠΟ
A.Y.5 Μορφολογία – Φυσιολογία Φυτών 6 ΥΠΟ
A.Y.6 Μαθηματικά 3 ΥΠΟ

 

Μαθήματα 2ου εξαμήνου

Code Title ECTS Type
B.Y.1 Βιολογία Άγριας Πανίδας 5 ΥΠΟ
B.Y.2 Εφαρμοσμένη Μηχανική 4 ΥΠΟ
B.Y.3 Τοπογραφία – Αποτυπώσεις – Χαράξεις 6 ΥΠΟ
B.Y.4 Εδαφολογία 5 ΥΠΟ
B.Y.5 Συγκομιδή Δασικών Προϊόντων & Βιομάζα 5 ΥΠΟ
B.Y.6 Αρχιτεκτονική Τοπίου 5 ΥΠΟ


Μαθήματα 3ου εξαμήνου

Code Title ECTS Type
C.Y.1 Διαχείριση Λεκανών Απορροής 5 ΥΠΟ
C.Y.2 Σχεδίαση σε Ψηφιακά Περιβάλλοντα 5 ΥΠΟ
C.Y.3 Συστηματική Βοτανική  5 ΥΠΟ
C.Y.4 Αξιολόγηση & Αποτίμηση Οικοσυστημικών Υπηρεσιών 5 ΥΠΟ
C.Y.5 Ανάλυση και Σύνθεση Τοπίου 5 ΥΠΟ
C.Y.6 Οικοστατιστική 5 ΥΠΟ


Μαθήματα 4ου εξαμήνου

Code Title ECTS Type
D.Y.1 Δασική Οικολογία 5 ΥΠΟ
D.Y.2 Υδρογεωμορφολογία & Υδρολογικές Καταστροφές 6 ΥΠΟ
D.Y.3 Δασική Βοτανική  (Κωνοφόρα Πλατύφυλλα) 5 ΥΠΟ
D.Y.4 Δασική Εντομολογία 5 ΥΠΟ
D.Y.5 Δασική Βιομετρία 5 ΥΠΟ
D.Y.6 Τεχνολογία Ξύλου & Βιοσυνθετικά Υλικά 4 ΥΠΟ

 

Μαθήματα 5ου εξαμήνου

Code Title ECTS Type
E.Y.1 Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφορικών 4 ΥΠΟ
E.Y.2 Ξύλο & Αστικό Πράσινο 4 ΥΠΟ
E.Y.3 Δασοκομική 4 ΥΠΟ
E.Y.4 Δασική Παθολογία 4 ΥΠΟ
E.Y.5 Λιβαδική Οικολογία 4 ΥΠΟ
E.Y.6 Αντιμετώπιση Υδρολογικών Καταστροφών & Έργα – Μέθοδοι Προστασίας 4 ΥΠΟ
OPT. 1  Χημεία 3 ΥΕ 
OPT. 2  Φυσική 3 ΥΕ
OPT. 3  Γεωλογία 3 ΥΕ 
OPT. 4  Σχεδιασμός Μελετών στην Άγρια Πανίδα: Θεωρία & Πράξη 3 ΥΕ 
OPT. 5  Διαχείριση & Προστασία Ημιυδάτινων Οικοσυστημάτων  3 ΥΕ
OPT. 6  Αγροδασοπονία 3 ΥΕ
OPT. 7  Ψηφιακή Φωτογραμμετρία 3 ΥΕ


Μαθήματα 6ου εξαμήνου

Code Title ECTS Type
F.Y.1 Σχεδιασμός Πρασίνου 4 ΥΠΟ
F.Y.2 Διαχείριση Λιβαδιών 5 ΥΠΟ
F.Y.3 Σχεδιασμός & Διαχείριση Δασικών Πόρων Ι 5 ΥΠΟ
F.Y.4 Αποκατάσταση Τοπίου 5 ΥΠΟ
F.Y.5 Περιβαλλοντική Τηλεπισκόπηση 5 ΥΠΟ
OPT. 8 Βιολογία Διατήρησης 3 ΥΕ 
OPT. 9 Βιολογία Ιχθύων Εσωτερικών Υδάτων 3 ΥΕ
OPT. 10 Διαχείριση Δασικών Ενεργειακών Πόρων 3 ΥΕ 
OPT. 11 Εμποριολογία Δασικών Προϊόντων 3 ΥΕ 
OPT. 12 Σχεδίαση σε Ψηφιακά Περιβάλλοντα (3D) 3 ΥΕ 
OPT. 13 Δομικά Υλικά & Στοιχεία Σκυροδέματος 3 ΥΕ 
OPT. 14 Ευρωπαϊκά & Τροπικά Ξύλα 3 ΥΕ
OPT. 15 Διαχείριση Χιονιού 3 ΥΕ

 

Μαθήματα 7ου εξαμήνου

Code Title ECTS Type
G.Y.1 Δασικές Πυρκαγιές 6 ΥΠΟ
G.Y.2 Οικολογία & Διαχείριση Άγριας Πανίδας 6 ΥΠΟ
G.Y.3 Σχεδιασμός & Διαχείριση Δασικών Πόρων ΙΙ 6 ΥΠΟ
G.Y.4 Δασική Οδοποιία 6 ΥΠΟ
OPT. 16 Μετεωρολογία – Κλιματολογία – Κλιματική Αλλαγή 3 ΥΕ 
OPT. 17 Οικοϋδρολογία & Εφαρμογές της 3 ΥΕ 
OPT. 18 Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 3 ΥΕ 
OPT. 19 Αρχές Χωρικής Ανάλυσης 3 ΥΕ 
OPT. 20 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 3 ΥΕ 
OPT. 21 Εξελικτική Βιολογία 3 ΥΕ 
OPT. 22 Αρδεύσεις στο Αστικό Περιβάλλον 3 ΥΕ 
OPT. 23 Εφαρμοσμένη Πληροφορική 3  ΥΕ
OPT. 24 Οργάνωση & Διαχείριση Φυτωρίου 3  ΥΕ

 

Μαθήματα 8ου εξαμήνου

Code Title ECTS Type
H.Y.1 Χημεία & Χημικά Προϊόντα Ξύλου 4 ΥΠΟ
H.Y.2 Καλλωπιστικά Φυτά 4 ΥΠΟ
H.Y.3 Δασοκομία Πόλεων 4 ΥΠΟ
H.Y.4 Δασική Περιβαλλοντική - Πολιτική 4 ΥΠΟ
OPT. 25 Μανιταρολογία 3 ΥΕ
OPT. 26 Ορνιθολογία  3 ΥΕ 
OPT. 27 Μοριακή Βιολογία 3 ΥΕ
OPT. 28 Εκτροφή Θηραματικών Ειδών 3 ΥΕ
OPT. 29 Ανάλυση & Διαχείριση Μετεωρολογικών Καταστροφών 3 ΥΕ
OPT. 30 Φωτογράφηση Τοπίου & Άγριας Ζωής 3 ΥΕ
OPT. 31 Προστασία Ευαίσθητων Οικοσυστημάτων από την Κλιματική Αλλαγή 3 ΥΕ
H.Y.5 Πρακτική Άσκηση 8 ΥΕ

 

Μαθήματα 9ου εξαμήνου

Code Title ECTS Type
Ι.Υ.1 Πανίδα & Κοινωνία 5 ΥΠΟ
Ι.Υ.2 Δασική Γενετική 5 ΥΠΟ
Ι.Υ.3 Δασική Νομοθεσία 5 ΥΠΟ
Ι.Υ.4 Δασική Οικονομία – Εκτιμητική & Αξιολόγηση Επενδύσεων 5 ΥΠΟ
Ι.Υ.5 Αστική Οικολογία 5 ΥΠΟ
ΟΡΤ. 32 Περιβαλλοντική Μοντελοποίηση 3 ΥΕ
ΟΡΤ. 33 Οικολογία & Διαχείριση Εισβλητικών Ειδών 3 ΥΕ
ΟΡΤ. 34 Εφαρμογές Χωρικής Ανάλυσης στη Διαχείριση Δασικών Οικοσυστημάτων 3 ΥΕ
ΟΡΤ. 35 Δασική Γενετική & Προσαρμογή – Εξέλιξη των Πληθυσμών 3 ΥΕ
ΟΡΤ. 36 Δασική Αναψυχή – Οικοτουρισμός 3 ΥΕ
ΟΡΤ. 37 Γεωβοτανική 3 ΥΕ
ΟΡΤ. 38 Οικολογία Συμπεριφοράς Ζώων 3 ΥΕ
ΟΡΤ. 39 Δασοτεχνικά Έργα 3 ΥΕ
ΟΡΤ. 40 Οικοσυστημικές Προσεγγίσεις για τον Μετριασμό της Κλιματικής Αλλαγής 3 ΥΕ
ΟΡΤ. 41 Δείκτες Προσδιορισμού Κλιματικής Αλλαγής 3 ΥΕ

 

Μαθήματα 10ου εξαμήνου

Code Title ECTS Type
J.1 Πτυχιακή Εργασία 30 ΕΡΓ