Θεσμός Σύμβουλου Σπουδών (άρθρο 49 του Ε.Κ. του ΔιΠαΕ)

Ο/Η Σύμβουλος Σπουδών είναι μέλος του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος και είναι αρμόδιος/α για την υποστήριξη και καθοδήγηση των φοιτητών/τριών του Τμήματος σε θέματα σπουδών, εκπαίδευσης, ακαδημαϊκών και προσωπικών επιδιώξεων και στόχων.  Ορίζεται για κάθε νεοεισαγόμενο/η φοιτητή/τρια στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Όσον αφορά την εισαγωγή φοιτητών/τριών ειδικών παθήσεων ή ειδικών κατηγοριών, οι οποίοι εγγράφονται αργότερα στα Τμήματα, η διαδικασία επαναλαμβάνεται μετά την ολοκλήρωση αυτών των εγγραφών.

Καθήκοντα του Σύμβουλου Σπουδών

  • Υποστηρίζει και διευκολύνει τους/τις πρωτοετείς φοιτητές/τριες στη μετάβασή τους από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
  • Ενημερώνει τον/την φοιτητή/τρια για το Πρόγραμμα Σπουδών, τις υποδομές του Τμήματος, τις υπηρεσίες του Ιδρύματος, τη συμμετοχή σε εκπαιδευτικά εργαστήρια, την εξεταστική διαδικασία.
  • Συζητά με τον/την φοιτητή/τρια ΜΕΑ και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, θέματα προσβασιμότητας, διαφοροποιήσεων στις μεθόδους διδασκαλίας, προετοιμασίας εξετάσεων, θέματα που σχετίζονται με τις ιδιαίτερες ανάγκες τους και διευκολύνει την απρόσκοπτη ενσωμάτωσή τους στην ακαδημαϊκή τάξη.
  • Συνεργάζεται με τους/τις φοιτητές/τριες για τον καθορισμό της βέλτιστης επιλογής μαθημάτων, ώστε το ατομικό πρόγραμμα του/της κάθε φοιτητή/τριας να συνάδει με τα προσωπικά του/της ενδιαφέροντα, τις δεξιότητες και τις ικανότητές του/της.
  • Δύναται να συζητά μαζί τους τα αποτελέσματα των εξετάσεων, να ανιχνεύει δυσκολίες, να διερευνά τρόπους βελτίωσης αυτών, τρόπους για πιο αποδοτική μελέτη
  • Βοηθά τους/τις φοιτητές/τριες στην αναζήτηση θεμάτων πτυχιακής εργασίας με βάση το ατομικό πρόγραμμα σπουδών τους και τα ιδιαίτερα ακαδημαϊκά τους ενδιαφέροντα.
  • Προσφέρει τις γνώσεις του/της αναφορικά με την αναζήτηση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών και ενημερώνει για τις πηγές πληροφόρησης, τους τρόπους αναζήτησης και παροτρύνει τους/τις φοιτητές/τριες να τις εξερευνήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
  • Συζητά μαζί τους τα επαγγελματικά τους ενδιαφέροντα, τους ενημερώνει για τις επαγγελματικές προοπτικές στο γνωστικό αντικείμενο που θεραπεύει το Τμήμα και τις προοπτικές καριέρας στην Ελλάδα και το εξωτερικό
  • Συζητά με τους φοιτητές/τριες για οτιδήποτε αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για τη φοίτηση του/της και προσφέρει υποστήριξη.

Επικοινωνία με το Σύμβουλου Σπουδών

Ο/Η Σύμβουλος Σπουδών διαθέτει λίστα με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των φοιτητών/τριών που του έχουν ανατεθεί και επικοινωνεί μαζί τους για θέματα των σπουδών τους. Επιπλέον ανακοινώνει στην προσωπική του ιστοσελίδα και στην ιστοσελίδα του Τμήματος συγκεκριμένη ώρα συζήτησης με τους φοιτητές/τριες που συμβουλεύει. Για να είναι αποτελεσματικές οι συναντήσεις, πραγματοποιούνται τόσο κατ' ιδίαν συναντήσεις με κάθε φοιτητή/τρια όσο και συναντήσεις ομάδας για θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Η πρώτη συνάντηση (συνάντηση υποδοχής) συνιστάται να οριστεί μέσα στον πρώτο μήνα από την επίσημη έναρξη του χειμερινού εξαμήνου. Επόμενες συναντήσεις θα ορίζονται σε από κοινού συμφωνηθείσες ημερομηνίες

Οι Πρόεδροι και τα μέλη των ΟΜΕΑ των Τμημάτων συνεργάζονται και υποστηρίζουν τους Συμβούλους Σπουδών στο έργο τους και λαμβάνουν υπόψη παρατηρήσεις, υποδείξεις, συστάσεις και αιτήσεις τους.

 

Συνεργασία του Σύμβουλου Σπουδών με το Τμήμα

Ο Σύμβουλος Σπουδών ενημερώνει εγγράφως τη Συνέλευση του Τμήματος, συμπληρώνοντας τα έντυπα ΑΣΣ-1 (Έντυπο καταγραφής συμβουλευτικής συνάντησης) και ΑΣΣ-2 (Συνοπτικό έντυπο συναντήσεων ακαδημαϊκού εξαμήνου), για την πρόοδο του θεσμού και μεταφέρει σε αυτήν τα τυχόν προβλήματα που τίθενται από τους φοιτητές/τριες και αφορούν τα παραπάνω. Στην έκθεσή του μπορεί να επισημαίνει δυσλειτουργίες ή ελλείψεις που δημιουργούν προβλήματα στους φοιτητές/τριες και να προτείνει μέτρα για την αντιμετώπισή τους.  

 

Κανονισμός Σύμβουλου Σπουδών Δι.Πα.Ε.

Ώρες Συνεργασίας Σύμβουλων Σπουδών