Το Π.Π.Σ. του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος εντάσσεται στις διαδικασίες αξιολόγησης όπως αυτές έχουν καθοριστεί από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (Α.ΔΙ.Π.).
Την 8η-10η εβδομάδα κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου οι προπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες δύνανται να αξιολογούν τα μαθήματα τα οποία παρακολούθησαν το τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο, τη διδαχθείσα ύλη, την ανταπόκρισή της στους μαθησιακούς στόχους καθώς και το επίπεδο διδασκαλίας που παρέχεται από το διδακτικό προσωπικό, με σκοπό τη συμμετοχή τους στη διασφάλιση και βελτίωση ποιότητας του Προγράμματος Σπουδών και του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου.
Για την αξιολόγηση σχεδιάστηκε ένα ανώνυμο ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις διαβαθμισμένης κλίμακας χωρίς τεχνικούς όρους και ιδιωματισμούς έτσι ώστε αυτό να είναι κατανοητό από τους φοιτητές/τριες. (Υπόδειγμα Ερωτηματολογίου)
Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος, προκειμένου η διαδικασία να διασφαλίζει την πλήρη ανωνυμία των συμμετεχόντων/ουσών.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Πριν από το μάθημα ο διδάσκων,

  • Συνδέεται στο https://modip.ihu.edu.gr/ με τον ιδρυματικό του λογαριασμό.
  • Μεταβαίνει στις "Αξιολογήσεις Μαθημάτων" και δημιουργεί αξιολογήσεις για τα μαθήματά του.
  • Για κάθε αξιολόγηση, πατά το κουμπί "Κωδικοί Αξιολόγησης" και δημιουργεί ένα αρχείο PDF με τους κωδικούς μίας χρήσης (Google Chrome » Εκτύπωση » Αποθήκευση ως PDF).

Κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού μαθήματος, ο διδάσκων,

  • Στέλνει το αρχείο PDF με τους κωδικούς στους φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα κατά την ώρα διεξαγωγής του μαθήματος (π.χ. τους το στέλνει μέσω zoom).
  • Ενημερώνει τους φοιτητές για τη διαδικασία αξιολόγησης του μαθήματος. Σημειώνεται ότι οδηγίες προς τους φοιτητές υπάρχουν και στο αρχείο PDF.

Επιπλέον, ο διδάσκων συμπληρώνει το Ερωτηματολόγιο Ατομικών Στοιχείων Διδασκόντων που εμφανίζεται στο https://modip.ihu.edu.gr/ αφού συνδεθεί

OMEA

  • Ο Πρόεδρος τμήματος και όλα τα μέλη ΟΜΕΑ αναλαμβάνουν την ευθύνη να υπενθυμίσουν στους διδάσκοντες τη σημασία και τη χρονική διάρκεια της αξιολόγησης.
  • Οι διδάσκοντες που είναι μέλη της ΟΜΕΑ μπορούν να βλέπουν συγκεντρωτικά στοιχεία για την αξιολόγηση του τμήματός τους όταν συνδέονται στο https://modip.ihu.edu.gr/

ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Ο φοιτητής,

  • Λαμβάνει το αρχείο PDF με τους κωδικούς ανώνυμης αξιολόγησης μίας χρήσης κατά τη διάρκεια του μαθήματος.
  • Συνδέεται στο https://modip.ihu.edu.gr/ με τον ιδρυματικό λογαριασμό του.
  • Χρησιμοποιώντας έναν τυχαίο κωδικό από το αρχείο PDF που έλαβε, κάνει την αξιολόγηση του μαθήματος.

Επιπλέον, ο/η φοιτητής/τρια συμπληρώνει την αξιολόγηση των διοικητικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου που εμφανίζεται στο https://modip.ihu.edu.gr/ αφού συνδεθεί.

Η αξιολόγηση είναι διαθέσιμη για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, και είναι ανώνυμη.