Δομή του Προγράμματος Σπουδών 2017-2018

(Για τους φοιτητές/τριες που εισήχθησαν από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 και εφεξής)

Η επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών που οδηγεί στη λήψη του Πτυχίου Αρχιτεκτονικής Τοπίου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης συνίσταται στην παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε σαράντα δύο (42) μαθημάτων Αρχιτεκτονικής Τοπίου που δομούνται ως εξής:

 • Τριάντα πέντε (35) είναι υποχρεωτικά μαθήματα Αρχιτεκτονικής Τοπίου
 • Ένα (1) Υποχρεωτικό μάθημα Ξένης Γλώσσας. Ως Ξένη Γλώσσα διδάσκεται η Αγγλική
 • Τέσσερα (4) μαθήματα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά.
 • Πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης
  Η Πρακτική Άσκηση, συνολικής διάρκειας έξι (6) μηνών, πραγματοποιείται στο 7ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο φοίτησης. 
 • Εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας
  Η πτυχιακή εργασία εκπονείται στο 8ο εξάμηνο φοίτησης

 

Προϋποθέσεις λήψης πτυχίου ΠΠΣ 2017-2018

Tο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών 2017-2018 του Τμήματος Αρχιτεκτονικής Τοπίου προβλέπει ως ελάχιστο αριθμό πιστωτικών μονάδων (ECTS) για τη λήψη πτυχίου τις 240 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) που διαρθρώνονται ως εξής:

 • 185 Π.Μ. (ECTS) που αντιστοιχούν σε 35 υποχρεωτικά μαθήματα κορμού
 • 20 Π.Μ. (ECTS) που αντιστοιχούν σε τέσσερα (4) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα
 • 5 Π.Μ. (ECTS) που αντιστοιχούν σε ένα (1) μάθημα Ξένης Γλώσσας
 • 20 Π.Μ. (ECTS) που αντιστοιχούν στην εκπόνηση πτυχιακής εργασίας
 • 10Π.Μ. Υποχρεωτική Πρακτική Άσκηση Φοιτητών/τριών

 

Τα Παλαιότερα Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών (Εισαγωγή στο Τμήμα πριν το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018) μπορούν να συμβουλεύονται τον παρακάτω Οδηγό Σπουδών:

Οδηγός Σπουδών 2010-2011