Το παρόν κείμενο αποσκοπεί στην δημοσιοποίηση της Πολιτικής Διασφάλισης Ποιότητας του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (ΦΠ) του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.).  Η Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας του Τμήματος Δασολογίας και  Φυσικού Περιβάλλοντος διαμορφώθηκε με βάση i) τις θεμελιώδεις αξίες και τους βασικούς άξονες πάνω στους οποίους δομήθηκε η πολιτική Διασφάλισης και Βελτίωσης της Ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, ii) την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και τους στρατηγικούς στόχους του Τμήματος, iii) το περιεχόμενο και τον προσανατολισμό των προγραμμάτων σπουδών που παρέχει και iv) την πολιτική ποιότητας που έχει υιοθετήσει το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και αποτυπώνεται στο Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος.

Πολιτική ποιότητας

Το Τμήμα Δασολογίας & ΦΠ ως  ακαδημαϊκή μονάδα Ανώτατης Εκπαίδευσης δεσμεύεται στην υιοθέτηση συστήματος διασφάλισης ποιότητας για την επίτευξη παροχής εκπαίδευσης και έρευνας στα επιστημονικά πεδία που υπηρετεί στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο με υποστήριξη υψηλής ποιότητας διοικητικού περιβάλλοντος.   Οι στόχοι ποιότητας του Τμήματος γνωστοποιούνται σε όλους τους ενδιαφερόμενους και επανεξετάζονται και αναθεωρούνται περιοδικά.  Το Τμήμα Δασολογίας & ΦΠ του ΔΙ.ΠΑ.Ε. προς αυτή την κατεύθυνση σχεδιάζει και υλοποιεί τις αναγκαίες ενέργειες με διαδικασίες διαβούλευσης με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Συγκεκριμένα οι στόχοι ποιότητας του Τμήματος Δασολογίας & ΦΠ διαμορφώθηκαν ως εξής:

  • Παροχή εκπαίδευσης και έρευνας υψηλού επιπέδου με σύγχρονα και ευέλικτα προγράμματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών προσανατολισμένα στις ανάγκες παραγωγής προϊόντων, υπηρεσιών και τεχνολογικών εφαρμογών  του ιδιωτικού αλλά και του δημόσιου τομέα.
  • Διαρκής βελτίωση και αξιολόγηση της ποιότητας του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος και των υποστηρικτικών υπηρεσιών του διοικητικού περιβάλλοντος μέσω της ανάπτυξης και χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής, επικοινωνίας και ψηφιακών συστημάτων στην διδασκαλία και στη διοίκηση, της βελτίωσης των υποδομών και της διαρκούς αναβάθμισης των προσόντων όλου του Προσωπικού του Τμήματος.
  • Ενίσχυση της παραγόμενης ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας και καινοτομίας με προσέλκυση ερευνητικής χρηματοδότησης, υψηλού επιπέδου ερευνητές και φοιτητές και τη σύνδεση της έρευνας με την εκπαίδευση.
  • Διεύρυνση των συνεργασιών με διεθνείς ακαδημαϊκές μονάδες και οργανισμούς, συμμετοχή σε δίκτυα, βελτίωση της κινητικότητας της ακαδημαϊκής κοινότητας και διεθνοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με τη δημιουργία αγγλόφωνων προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών.
  • Παραγωγή κοινωνικού έργου μέσω συνεργειών με κοινωνικούς φορείς σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο σε θέματα αειφορικής διαχείρισης των δασικών οικοσυστημάτων και του φυσικού περιβάλλοντος, μετριασμού και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, κυκλικής οικονομίας, ενεργειακής ουδετερότητας, βελτίωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.
  • Επικοινωνία των στόχων ποιότητας του Τμήματος και των απαραίτητων ενεργειών για την επίτευξή τους σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη εντός και εκτός του Ιδρύματος και διασφάλιση της κατανόησης, τήρησης, ανασκόπησης και επιθεώρησης τους σε περιοδική βάση.