Οι Διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΔΙ.ΠΑ.Ε αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης και της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος. Το Διδακτορικό Δίπλωμα αποτελεί ακαδημαϊκό τίτλο, ο οποίος πιστοποιεί την εκπόνηση πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και την ουσιαστική συνεισφορά του/της κατόχου του στην εξέλιξη της επιστήμης και της γνώσης στον αντίστοιχο επιστημονικό κλάδο

Σκοπός
Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος έχει ως πρωταρχικό σκοπό την ανάπτυξη ερευνητών για την προαγωγή της επιστήμης. Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες (Υ.Δ.) εστιάζουν στην παραγωγή πρωτότυπης και καινοτόμου διεπιστημονικής έρευνας σε όλους τους τομείς και τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το Τμήμα, ώστε να είναι σε θέση να στελεχώσουν πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις και οργανισμούς ιδιωτικού και δημόσιου τομέα στην Ελλάδα και διεθνώς. 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα έχουν όσοι/ες πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
I. Είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχουν πτυχιούχοι Δασολογικών Σχολών και πτυχιούχοι Τμημάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης συγγενών γνωστικών αντικειμένων της ημεδαπής, καθώς και πτυχιούχοι συγγενούς γνωστικού αντικειμένου ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής και είναι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής ή είναι κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου κατά το άρθρο 46 του ν. 4485/2017.
II. Διδακτορική διατριβή δύνανται να εκπονήσουν τυχόν υπότροφοι του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), οι οποίοι πέτυχαν στο σχετικό διαγωνισμό διδακτορικών σπουδών εσωτερικού προκηρυχθέντος γνωστικού αντικειμένου, καθώς και τυχόν υπότροφοι του Ελληνικού Κράτους.
III. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, γίνονται δεκτοί/ές ως υποψήφιοι/ες διδάκτορες και μη κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος υπό τις εξής προϋποθέσεις: i. Να διαθέτουν εμπειρία ερευνητικής ή/και επαγγελματικής ενασχόλησης σε ερευνητικά κέντρα ή εταιρείες ή οργανισμούς ή αυτοδύναμη δραστηριότητα σε θέματα και δράσεις που άπτονται του ειδικού αντικειμένου της διδακτορικής διατριβής και ii. Έχουν συναφή προς το αντικείμενο της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής πρόσφατη ερευνητική δραστηριότητα, όπως αυτή τεκμηριώνεται από τη συμμετοχή τους σε δημοσιεύματα σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή και βιβλία διεθνών εκδοτικών οίκων. IΙΙ. Είναι πτυχιούχοι άλλων Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής ή κάτοχοι τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών, των οποίων το αντικείμενο δεν καλύπτει επιστημονική περιοχή της δασολογικής επιστήμης και ειδικότερα αντικείμενα του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Στις παραπάνω περιπτώσεις, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος η αίτηση του υποψηφίου για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής μπορεί να γίνει κατ’ αρχήν αποδεκτή, με την αίρεση της υποχρεωτικής από τον υποψήφιο παρακολούθησης και επιτυχούς εξέτασής του σε σειρά προπτυχιακών ή/και μεταπτυχιακών μαθημάτων, συγγενών με την επιστημονική περιοχή στην οποία προτίθεται να εκπονήσει τη διδακτορική διατριβή του. Τα μαθήματα αυτά καθορίζονται μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Επιβλέποντος Καθηγητή και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. V. Ο βαθμός του πτυχίου είναι μεγαλύτερος ή ίσος του «6,50» (έξι και πενήντα εκατοστά). Εξαιρέσεις είναι δυνατές μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. VI. Διαθέτουν τουλάχιστον επαρκή και αποδεδειγμένη καλή γνώση της Αγγλικής η οποία τεκμαίρεται από πιστοποιητικό επιπέδου B2 σύμφωνα με τα πρότυπα του ΑΣΕΠ.

Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος είναι τουλάχιστον τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Ο μέγιστος χρόνος εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής ορίζεται στα έξι (6) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Ο παραπάνω χρόνος δύναται να παραταθεί για δύο (2) επιπλέον έτη, μετά από αίτηση του/της υποψηφίου/ας και τεκμηριωμένη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Διαδικασία Επιλογής Υποψηφίων Διδακτόρων
Η υποβολή αίτησης υποψηφίου διδάκτορα μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Το Τμήμα δύναται να προκηρύσσει θέσεις υποψηφίων διδακτόρων, οι οποίες δημοσιοποιούνται δια του ημερησίου τύπου και αναρτώνται ηλεκτρονικά στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος. Ο/Η υποψήφιος/α μπορεί να υποβάλλει, καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος. Στην αίτηση αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος, η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης και συγγραφής -η οποία μπορεί να είναι η ελληνική ή η αγγλική-, καθώς και ο/η προτεινόμενος/η ως επιβλέπων/ουσα της διδακτορικής διατριβής, ο/η οποίος/α ανήκει σε όσους/ες έχουν δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικής διατριβής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών. Η αίτηση συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του/της υποψηφίου και προσχέδιο διδακτορικής διατριβής. Συνολικά, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που υποβάλλονται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή από τους ενδιαφερόμενους στη Γραμματεία του Τμήματος είναι:
ενδιαφερόμενους στη Γραμματεία του Τμήματος είναι:
1. Έντυπη αίτηση. Προαιρετικά ο/η υποψήφιος/α στην αίτηση μπορεί να προτείνει ως επιβλέποντα του Τμήματος ο οποίος είναι κατάλληλος για να αναλάβει την επίβλεψη.
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
3. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου
4. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών, με συνημμένη αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον έχει αποκτηθεί από ΑΕΙ της αλλοδαπής.
5. Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας.
6. Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος (αν υπάρχει), με συνημμένη αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον έχει αποκτηθεί από ΑΕΙ της αλλοδαπής.
7. Αποδεικτικά στοιχεία (διπλώματα, αντίγραφα αποτελεσμάτων εξετάσεων) γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.
8. Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές σε φακέλους σφραγισμένους από τους συντάξαντες, τις οποίες οι ίδιοι οι συντάξαντες τις αποστέλλουν απευθείας στην Γραμματεία του Τμήματος (ονοματεπώνυμο, τίτλος, διεύθυνση και τηλέφωνο του συντάξαντος θα πρέπει να αναγράφονται και στην αίτηση του υποψηφίου.
9. Περίληψη διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας.
10. Πλήρη αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων και πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, βεβαιώσεις σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας, κ.λπ. (εφόσον υπάρχουν).
11. Ερευνητική πρόταση. Ο/Η υποψήφιος/α υποχρεούται να υποβάλει μαζί με την αίτηση και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά μια Ερευνητική Πρόταση (Παράρτημα I: Οδηγός Ερευνητικής πρότασης από Υποψήφιους Διδάκτορες) η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής: - Τίτλο, Θεματική Περιοχή/Πεδίο, Λέξεις-Κλειδιά - Συνοπτική περιγραφή του προτεινόμενου θέματος ανασκόπηση της σχετικής πρόσφατης συναφούς βιβλιογραφίας - Συνεισφορά στην επιστήμη και ερευνητική πρωτοτυπία της προτεινόμενης διατριβής - Βασικό σκοπό, στόχο και αρχικά ερευνητικά ερωτήματα της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής - Προτεινόμενη μεθοδολογία Έρευνας - Συνάφεια ή συνέργεια του προτεινόμενου θέματος με το υπό προκήρυξη γνωστικό αντικείμενο, εφόσον η θέση Υποψήφιου Διδάκτορα προκηρύσσεται. - Βιβλιογραφικές αναφορές οι οποίες εμφανίζονται στην πρόταση.

 


Τροποποιημένος Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών  του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΦΕΚ 2218/26.05.2021/τ. Β΄).

- Πρότυπος Κανονισμός Διδακτορικών και Μεταδιδακτορικών σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος 

Διδακτορικές Διατριβές που εκπονούνται στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος