Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+, δίνεται η δυνατότητα σε φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς, διδακτορικούς) να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση στο εξωτερικό σε Πανεπιστήμια/Επιχειρήσεις/Οργανισμούς προσφέροντάς τους ταυτόχρονα υποτροφία κινητικότητας μέσω της τομεακής δράσης Erasmus Placement.
Επίσης, μπορούν να μετακινηθούν για πρακτική άσκηση οι πρόσφατοι απόφοιτοι/ew, που επιθυμούν να αναπτύξουν περισσότερες δεξιότητες, στο πρώτο έτος της αποφοίτησής τους με την προϋπόθεση να έχει εγκριθεί η αίτησή τους, την οποία θα έχουν υποβάλει όσο είναι φοιτητές/τριες στο τελευταίο έτος.

 
Στόχοι  του προγράμματος της Πρακτικής Άσκησης είναι:

  • Οι φοιτητές/τριες να έρθουν σε επαφή με την συνεχώς διευρυνόμενη ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, η οποία θα τους βοηθήσει να καλλιεργήσουν και να βελτιώσουν δεξιότητες που θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της ανταγωνιστικής διεθνούς αγοράς εργασίας,
  • Να βελτιώσουν τη γνώσεις τους σε θέματα γλωσσικά, οικονομικά, πολιτισμικά που αφορούν τη χώρα υποδοχής,
  • Να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία σχετική με το αντικείμενο των σπουδών τους σε ένα διεθνές περιβάλλον εργασίας.

 

Διμερείς Συμφωνίες
Σε αντίθεση με τη μετακίνηση για σπουδές, για την πρακτική άσκηση δεν υπάρχουν διμερείς συμφωνίες που προσδιορίζουν τους προορισμούς μετακίνησης. Oi φοιτητές/τριες πρέπει να αναζητήσουν οι ίδιοι το φορέα υποδοχής και να εξασφαλίσουν ότι θα γίνουν δεκτοί για πρακτική άσκηση για το συγκεκριμένο διάστημα που επιθυμούν.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ότι το αντικείμενο της πρακτικής άσκησης των φοιτητών στο εξωτερικό θα πρέπει να είναι σχετικό με το αντικείμενο των σπουδών τους στο Τμήμα.
 

Όροι Συμμετοχής

  • Να είναι υπήκοοι χώρας μέλους που συμμετέχει στο Πρόγραμμα ή άλλης χώρας εγγεγραμμένοι σε πρόγραμμα σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
  • Να έχουν επαρκή γνώση της γλώσσας στην οποία θα πραγματοποιήσουν την Πρακτικής τους
  • Η πρακτική άσκηση πρέπει να είναι συναφής με το αντικείμενο των σπουδών του/της μετακινούμενου/ης φοιτητή/τριας

 Διάρκεια κινητικότητας
Η διάρκεια κινητικότητας για Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό μπορεί να κυμαίνεται από (2) έως και (12) μήνες.

 

Επιχορήγηση φοιτητών για Πρακτική Άσκηση
Οι φοιτητές που μετακινούνται για Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό λαμβάνουν ένα ποσό ως  επιχορήγηση ανάλογα με τη Χώρα Υποδοχής. 

Ομάδα 1
Χώρες με υψηλό κόστος διαβίωσης

Δανία, Φινλανδία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν,Νορβηγία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Λουξεμβούργο 620

Ομάδα 2
Χώρες με μεσαίο κόστος διαβίωσης

Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία,Κύπρος, Ολλανδία, Μάλτα, Πορτογαλία 570

Ομάδα 3
Χώρες με χαμηλό κόστος διαβίωσης

Βουλγαρία, Κροατία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, ΠΓΔΜ, Τουρκία 520

 

Αναζήτηση Φορέα Υποδοχής
Η μετακίνηση για Πρακτική Άσκηση σε ένα φορέα υποδοχής απαιτεί την σωστή και έγκαιρη ενημέρωση των ενδιαφερομένων για όλες τις παραμέτρους του Προγράμματος. Στο πλαίσιο αυτό οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/τριες θα πρέπει:

  • Να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Γραφείου Erasmus+ της Πανεπιστημιούπολης Καβάλας για πληροφορίες που αφορούν την περίοδο υποβολής αιτήσεων, τη διαδικασία, τα έγγραφα που απαιτούνται να προσκομιστούν καθώς και ανακοινώσεις σχετικά με προσφερόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης
  • Να επισκεφθούν τις ιστοσελίδες των Πανεπιστημίων/Φορέων/Επιχειρήσεων στα οποία επιθυμούν να μετακινηθούν προκειμένου να ενημερωθούν για το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης που προσφέρουν, τη γλώσσα συμμετοχής και τυχόν ειδικά κριτήρια που μπορεί να θέτουν για την εν λόγω μετακίνηση
  • Να επικοινωνήσουν με το Συντονιστή ECTS του Τμήματος ή τη Γραμματεία του Τμήματος σε περίπτωση που χρειάζονται πρόσθετες πληροφορίες και υποστήριξη.

 

Δίκτυα/Πλατφόρμες αναζήτησης θέσεων πρακτικής άσκησης
Οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/τριες μπορούν να αναζητήσουν θέσεις για πρακτική άσκηση μέσω των παρακάτω ενδεικτικά αναφερόμενων δικτύων:

https://erasmusintern.org/

https://www.power-placements.eu/apply

http://www.praxisnetwork.eu/

https://aiesec.gr/

https://www.esaa-eu.org/

Συντονιστής Erasmus Placement του Τμήματος
Ο Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος Συντονιστής Erasmus Placement στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος είναι ο κ. Αντώνιος Παπαδόπουλος, Αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος.

Ακαδημαϊκή Αναγνώριση
Το πρόγραμμα Erasmus Placement προβλέπει και εξασφαλίζει την πλήρη αναγνώριση της περιόδου σπουδών στο Ίδρυμα Υποδοχής.
Η διαδικασία αυτή διασφαλίζεται από το γεγονός ότι η συμμετοχή οποιουδήποτε Τμήματος/Σχολής στο πρόγραμμα συνεπάγεται τη δέσμευσή του για την αυτόματη αναγνώριση της πρακτικής άσκησης που οι φοιτητές/τριες πραγματοποιούν στο εξωτερικό, όπως αυτές δηλώνονται πριν από την αναχώρησή τους στη Συμφωνία Μάθησης για Πρακτική Άσκηση (Learning Agreement for Traineeships).
H Πρακτική Άσκηση δεν αναγνωρίζεται μόνο στην περίπτωση που ο/η φοιτητής/τρια δεν έχει ανταποκριθεί με επιτυχία στις προβλεπόμενες από το Ίδρυμα Υποδοχής διαδικασίες ολοκλήρωσης της Πρακτικής Άσκησης.
Ο/Η φοιτητής/τρια με την ολοκλήρωση της περιόδου Πρακτικής Άσκησης του/της στο Φορέα Υποδοχής και την επιστροφή του στο Τμήμα Προέλευσης, καταθέτει στη Γραμματεία του Τμήματος το Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Πρακτικής Άσκησης που του έχει χορηγηθεί από το Γραφείο Erasmus+ του Ιδρύματος Προέλευσης.
Ο συντονιστής Erasmus Placement του Τμήματος εισηγείται την αναγνώριση της πραγματοποιηθείσας Πρακτικής Άσκησης στο Φορέα Υποδοχής με την Πρακτική Άσκηση του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος βάσει της συναφθείσας συμφωνίας Πρακτικής Άσκησης (Learning Agreement for Traineeships) και του Πιστοποιητικού Αναγνώρισης Πρακτικής Άσκησης στη Συνέλευση του Τμήματος από την οποία λαμβάνεται και η τελική έγκριση. 

 

Κανονισμός Κινητικότητας Erasmus+

 

Στοιχεία Επικοινωνίας Γραφείου Erasmus+ ΔΙΠΑΕ – Πανεπιστημιούπολη Καβάλας

Διεύθυνση
Άγιος Λουκάς, 65404,
Καβάλα (Κτίριο Βιβλιοθήκης).

Προσωπικό
Νίκος Κιούρτης, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 2510462290
Φαίη Γεωργιάδου, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 2510462221
Άννα Μαδυτιανού, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 2510462308