Δομή του Προγράμματος Σπουδών

Η επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών που οδηγεί στη λήψη του Πτυχίου Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης συνίσταται στην παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε σαράντα δύο (42) μαθημάτων που δομούνται ως εξής:

 • Τριάντα πέντε (35) είναι υποχρεωτικά μαθήματα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος
 • Ένα (1) Υποχρεωτικό μάθημα Ξένης Γλώσσας. Ως Ξένη Γλώσσα διδάσκεται η Αγγλική
 • Τέσσερα (4) μαθήματα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά.
 • Πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης
  Η Πρακτική Άσκηση, συνολικής διάρκειας έξι (6) μηνών, πραγματοποιείται στο 7ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο φοίτησης. 
 • Εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας
  Η πτυχιακή εργασία εκπονείται στο 8ο εξάμηνο φοίτησης

 

Προϋποθέσεις λήψης πτυχίου

Tο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος προβλέπει ως ελάχιστο αριθμό πιστωτικών μονάδων (ECTS) για τη λήψη πτυχίου τις 240 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) που διαρθρώνονται ως εξής:

 • 185 Π.Μ. (ECTS) που αντιστοιχούν σε 35 υποχρεωτικά μαθήματα κορμού
 • 20 Π.Μ. (ECTS) που αντιστοιχούν σε τέσσερα (4) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα
 • 5 Π.Μ. (ECTS) που αντιστοιχούν σε ένα (1) μάθημα Ξένης Γλώσσας
 • 20 Π.Μ. (ECTS) που αντιστοιχούν στην εκπόνηση πτυχιακής εργασίας
 • 10Π.Μ. Υποχρεωτική Πρακτική Άσκηση Φοιτητών/τριών

 

Οδηγός Σπουδών Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος