Η Πιστοποίηση είναι μια διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης και διασφάλισης ποιότητας που πραγματοποιείται με βάση συγκεκριμένα, προκαθορισμένα, διεθνώς αποδεκτά και εκ των προτέρων δημοσιοποιημένα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια και δείκτες, εναρμονισμένα με τις Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Σκοπός της πιστοποίησης είναι η διασφάλιση της ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης, καθώς και η αποτελεσματικότητα και διαφάνεια της συνολικής λειτουργίας των ΑΕΙ. Η περιοδική πιστοποίηση της ποιότητας των ΑΕΙ αποτελεί βασική αποστολή της ΕΘΑΑΕ και αφορά στην πιστοποίηση τόσο του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης της ποιότητας που έχει αναπτύξει το κάθε Ίδρυμα, όσο και των προγραμμάτων σπουδών και των τριών κύκλων σπουδών που παρέχονται από τις ακαδημαϊκές μονάδες των ΑΕΙ.

 

 Πιστοποίηση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Στο πλαίσιο αξιολόγησης των Προγραμμάτων Σπουδών των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης είμαστε στην ευχάριστη θέση να ενημερώσουμε τους φοιτητές/τριες του ότι το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος διασφάλισε ότι το πρόγραμμα σπουδών που προσφέρει το Τμήμα πληροί όλες τις τυπικές προδιαγραφές που προβλέπονται από το πρότυπο της ΕΘΑΑΕ και το οικείο Ίδρυμα, αλλά και ότι οι γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες των αποφοίτων του συγκεκριμένου κύκλου σπουδών αντιστοιχούν στα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα και ακαδημαϊκά προσόντα. Επίσης, πιστοποιείται ότι το πρόγραμμα σπουδών ικανοποιεί τα ελάχιστα κριτήρια ποιότητας, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί στον ΕΧΑΕ.

 


ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 


 

Γενικές Αρχές Πιστοποίησης

 • Η πιστοποίηση διενεργείται με ενιαία κριτήρια και διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας , σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, τις αποφάσεις της ΕΘΑΑΕ καθώς και τις δεσμεύσεις της χώρας μας ως μέλους του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ).
 • Είναι μια αδιάβλητη διαδικασία, η οποία διενεργείται με όρους διαφάνειας και αξιοκρατίας από μια Αναγνωρισμένη Ανεξάρτητη Αρχή.
 • Βασίζεται σε αποδεικτικά στοιχεία και πραγματοποιείται από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες.
 • Οδηγεί στην απόφαση για το αν ένα πρόγραμμα σπουδών συμμορφώνεται με τα ελάχιστα καθορισμένα και εκ των προτέρων δημοσιοποιημένα κριτήρια πιστοποίησης.
 • Τα αποτελέσματα της πιστοποίησης δημοσιεύονται και είναι διαθέσιμα σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

 

Οφέλη Πιστοποίησης

 • Λειτουργεί προς όφελος των φοιτητών, των γονέων, των ίδιων των ΑΕΙ και των εργοδοτών, επειδή διασφαλίζει ότι ο απόφοιτος ενός προγράμματος σπουδών έχει αποκτήσει ένα συγκεκριμένο συνδυασμό γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων (μαθησιακά αποτελέσματα) που αντικατοπτρίζονται στα κριτήρια πιστοποίησης.
 • Διασφαλίζει ότι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα καλύπτει τα ελάχιστα κριτήρια ποιότητας, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης.
 • Οδηγεί στην αναβάθμιση της αξίας των ελληνικών τίτλων σπουδών και στη διεθνή αναγνώρισή τους. Επισημαίνεται ότι η Ελλάδα καλείται να ανταγωνιστεί πανευρωπαϊκά χώρες, όπου η πιστοποίηση εφαρμόζεται στη συντριπτική πλειονότητα των προσφερόμενων προγραμμάτων σπουδών.
 • Ενισχύει την κινητικότητα των πτυχιούχων των ελληνικών ΑΕΙ και αυξάνει τις ευκαιρίες απασχόλησης σε θέσεις εργασίας, όπου η κατοχή πιστοποιημένων τίτλων σπουδών αποτελεί προϋπόθεση πρόσληψης. Επισημαίνεται ότι η κατοχή πιστοποιημένων τίτλων σπουδών αποτελεί πανευρωπαϊκά τρέχουσα τάση στην αγορά εργασίας και βασικό κριτήριο πρόσληψης των νέων πτυχιούχων.
 • Αποτελεί διαβατήριο για τη φοίτηση των Ελλήνων πτυχιούχων σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών της Ευρώπης και διεθνώς, πολλά από τα οποία αξιολογούν θετικά την κατοχή πιστοποιημένου τίτλου σπουδών.
 • Οι επαγγελματικές ενώσεις και τα επιμελητήρια χρησιμοποιούν την πιστοποίηση ως απόδειξη της σύνδεσης ενός προγράμματος σπουδών με τον οικείο επαγγελματικό κλάδο και τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα.
 • Στους εργοδότες η πιστοποίηση παρέχει εγγυήσεις/διασφαλίζει ότι ο απόφοιτος συγκεντρώνει τις απαιτούμενες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που χρειάζονται για μια συγκεκριμένη θέση εργασίας.
 • Οι διακρατικές συνεργασίες σε κοινά προγράμματα σπουδών προαπαιτούν την πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών.