Το Πρόγραμμα Erasmus+ αποτελεί ένα πρόγραμμα της Ε.Ε. που στηρίζει και προάγει την Ευρωπαϊκή συνεργασία Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, μέσω της ενθάρρυνσης διμερών διαπανεπιστημιακών συνεργασιών με στόχο την προαγωγή της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας, της δημιουργικότητας, της απασχολησιμότητας, της ανταλλαγής γνώσεων και/ή της διεπιστημονικής διδασκαλίας και μάθησης.

Το Πρόγραμμα Erasmus+ στο πλαίσιο της δράσης ΚΑ1 στην Ανώτατη Εκπαίδευση υποστηρίζει:

 • Κινητικότητα φοιτητών (α’ β’ και γ’ κύκλου σπουδών) για Σπουδές
 • Κινητικότητα φοιτητών (α’ β’ και γ’ κύκλου σπουδών) για Πρακτική Άσκηση σε ΑΕΙ, ιδιωτική επιχείρηση ή φορέα/οργανισμό με έδρα σε συμμετέχουσες χώρες.
 • Κινητικότητα διοικητικού προσωπικού για επιμόρφωση και επαγγελματική κατάρτιση
 • Κινητικότητα διδακτικού προσωπικού ή επιχειρήσεων για διδασκαλία και επιμόρφωση.

Συγκεκριμένα το Πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές να πραγματοποιήσουν μέρος των σπουδών τους καθώς και την Πρακτική τους Άσκηση σε Πανεπιστήμιο κράτους-μέλους του Προγράμματος με το οποίο έχει συναφθεί διμερή συμφωνία. Οι περίοδοι αυτές αναγνωρίζονται στο πλαίσιο διαπανεπιστημιακών συμφωνιών μεταξύ των ιδρυμάτων προέλευσης και υποδοχής.
Η ίδια δυνατότητα δίνεται σε μέλη του ∆ιδακτικού προσωπικού για μετακίνηση για λόγους επιμόρφωσης και διδασκαλίας, αλλά και σε μέλη του ∆ιοικητικού προσωπικού των προαναφερθέντων Ιδρυμάτων για επιμόρφωση και κατάρτιση.

 Στόχοι του Προγράμματος

 • Ενίσχυση της διεθνοποίησης, εκσυγχρονισμού και προσβασιμότητας στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης
 • Συνέργεια και διασύνδεση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων αλλά και δομών επαγγελματικής κατάρτισης με στόχο την παραγωγή αξιοποίηση και διάδοση καινοτόμων μεθόδων εκπαίδευσης εξασφαλίζοντας τον εκσυγχρονισμό και τη βιωσιμότητα τους.
 • Προώθηση της διαπολιτισμικής συνείδησης μέσα από διεθνή δίκτυα επαφών και των συνεργειών με ιδρύματα και οργανισμούς διεθνούς διάστασης.
 • Προώθηση της κοινωνικής ισότητας και ένταξης
 • Ευκαιρίες εξειδίκευσης με την αξιοποίηση διεθνούς εμπειρίας και συνεργασιών καθώς
 • Ενίσχυση ευκαιριών ένταξης και απασχολησιμότητας σε μια διευρυμένη αγορά εργασίας.

 

Πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+ για Σπουδές

Σε ποιους απευθύνεται
Το Πρόγραμμα Erasmus+ απευθύνεται σε φοιτητές/τριες α' β' και γ' κύκλου σπουδών οι οποίοι/ες επιθυμούν να μετακινηθούν για σπουδές σε ένα Ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κράτους - μέλους του Προγράμματος με το οποίο το Τμήμα έχει συνάψει διμερή συμφωνία.

Διάρκεια κινητικότητας
Οι φοιτητές/τριες δύνανται να μετακινηθούν για σπουδές σε κάποιο ξένο Ίδρυμα για 3 έως 12 μήνες συνολικά ανεξαρτήτως του αριθμού και του είδους κινητικότητας (Σπουδές ή Πρακτική Άσκηση) σε κάθε κύκλο σπουδών ανάλογα με τη διμερή συμφωνία που έχει συνάψει το Τμήμα.

 

Κριτήρια Επιλεξιμότητας Φοιτητών/τριών
Οι φοιτητές/τριες πρέπει:

 • Να είναι έχουν ολοκληρώσει το πρώτο έτος φοίτησης.
 • Να είναι υπήκοοι χώρας μέλους που συμμετέχει στο Πρόγραμμα ή άλλης χώρας εγγεγραμμένοι σε κανονικό πρόγραμμα σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό) του Δι.Πα.Ε.
 • Να έχουν επαρκή γνώση της γλώσσας στην οποία παραδίδονται τα μαθήματα που πρόκειται να παρακολουθήσουν στο Ίδρυμα Υποδοχής
 • Καλή ακαδημαϊκή επίδοση βάσει αναλυτικής βαθμολογίας

Η επιλογή των φοιτητών/τριών γίνεται από τον/την Συντονιστή/τρια Erasmus+ του Τμήματος βάσει ακαδημαϊκών μοριοδοτούμενων κριτηρίων. 

 

Διμερείς Συμφωνίες Erasmus
Οι φοιτητές/τριες μπορούν αν μετακινηθούν σε χώρες – μέλη του Προγράμματος με τις οποίες το Τμήμα έχει συνάψει διμερής συμφωνίες. Μπορείτε να δείτε τις διμερείς συμφωνίες του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος εδώ.

 

Επιχορήγηση φοιτητών για σπουδές
Οι φοιτητές που μετακινούνται για σπουδές σε Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα λαμβάνουν ένα ποσό ως  επιχορήγηση ανάλογα με τη Χώρα Υποδοχής.

Ομάδα 1
Χώρες με υψηλό κόστος διαβίωσης

Δανία, Φινλανδία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν,Νορβηγία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Λουξεμβούργο 620

Ομάδα 2
Χώρες με μεσαίο κόστος διαβίωσης

Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία,Κύπρος, Ολλανδία, Μάλτα, Πορτογαλία 570

Ομάδα 3
Χώρες με χαμηλό κόστος διαβίωσης

Βουλγαρία, Κροατία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, ΠΓΔΜ, Τουρκία 520


Οι φοιτητές που προέρχονται από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες δικαιούνται προσαύξησης, 100€ ανά μήνα, επί της μηνιαίας επιχορήγησης που λαμβάνουν οι φοιτητές που μετακινούνται για σπουδές.

Χρηματοδότηση
Εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης επιχορήγησης κινητικότητας και όχι αργότερα από την ημερομηνία έναρξης της περιόδου κινητικότητας, καταβάλλεται προχρηματοδότηση η οποία αντιπροσωπεύει το 80% του ποσού της επιχορήγησης.
Μετά την επιτυχή περαίωση του Προγράμματος και την επιστροφή του φοιτητή, καταβάλλεται το υπολειπόμενο 20% του ποσού της επιχορήγησης κινητικότητας.

 

Δίδακτρα
Οι φοιτητές/τριες που μετακινούνται με το πρόγραμμα Erasmus+ δεν υποχρεούνται στην καταβολή διδάκτρων στα Ιδρύματα Υποδοχής.

 

Ασφάλιση
Οι φοιτητές που πρόκειται να μετακινηθούν σε κράτος – μέλος του Προγράμματος θα πρέπει να εξασφαλίσουν, πριν την αναχώρησή τους για το εξωτερικό, από το Ταμείο στο οποίο είναι ασφαλισμένοι την Ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.) την οποία πρέπει να έχουν μαζί τους.
Στις περιπτώσεις που η Ε.Κ.Α.Α. δεν έχει ισχύ (όπως για παράδειγμα στις χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης), τότε πρέπει να συνομολογηθεί ιδιωτική ασφάλιση υγείας, η οποία καλύπτεται από τον/την συμμετέχοντα/ουσα.

 

Διαδικτυακή Γλωσσική Υποστήριξη (OLS)
H Διαδικτυακή Γλωσσική Υποστήριξη (OLS) είναι ένα online εργαλείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές που συμμετέχουν στις δράσεις κινητικότητας, είτε για σπουδές είτε για πρακτική άσκηση, να αξιολογήσουν τη γνώση της γλώσσας την οποία θα χρησιμοποιήσουν για να σπουδάσουν τόσο πριν όσο και μετά προκειμένου να παρακολουθήσουν την πρόοδο τους. Επιπλέον, δίνει σε κάποιους από τους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν διαδικτυακά γλωσσικά μαθήματα προκειμένου να βελτιώσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες. Η προώθηση της γλωσσομάθειας και της γλωσσικής ποικιλότητας είναι ένας από τους ειδικούς στόχους του προγράμματος Erasmus +.
Επισκεφθείτε το website του OLS: http://erasmusplusols.eu

 

Προγραμματισμός για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Erasmus+
Η συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+ απαιτεί την σωστή και έγκαιρη ενημέρωση των ενδιαφερομένων για όλες τις παραμέτρους του Προγράμματος. Στο πλαίσιο αυτό οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/τριες θα πρέπει:

 • Να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Γραφείου Erasmus+ της Πανεπιστημιούπολης Καβάλας για πληροφορίες που αφορούν περιόδους υποβολής αιτήσεων, τη διαδικασία, τα έγγραφα που απαιτούνται να προσκομιστούν καθώς και οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία.
 • Να επισκεφθούν τις ιστοσελίδες των Πανεπιστημίων στα οποία επιθυμούν να μετακινηθούν προκειμένου να ενημερωθούν για το πρόγραμμα σπουδών, τα μαθήματα που προσφέρονται, τη γλώσσα συμμετοχής και τυχόν ειδικά κριτήρια που μπορεί να θέτει το Ίδρυμα υποδοχής.
 • Να επικοινωνήσουν με το Συντονιστή ECTS του Τμήματος ή τη Γραμματεία του Τμήματος σε περίπτωση που χρειάζονται πρόσθετες πληροφορίες και υποστήριξη.

 

Διαδικασία συμμετοχής στο Πρόγραμμα Erasmus+
Αναλυτικές πληροφορίες για τη μετακίνηση των φοιτητών/τριών με το πρόγραμμα Erasmus+ παρέχονται από τον/την Συντονιστή Erasmus+ του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος καθώς και από τo Γραφείο Erasmus+ του ΔΙΠΑΕ, Πανεπιστημιούπολη Καβάλας.

Εξετάσεις στο Ίδρυμα Υποδοχής
Η συμμετοχή στις διαδικασίες αξιολόγησης του Τμήματος υποδοχής (εξετάσεις) είναι ένας από τους όρους της σύμβασης του Προγράμματος Erasmus+ που οφείλουν να τηρούν οι μετακινούμενοι/ες φοιτητές/τριες. Η αξιολόγηση μπορεί να περιλαμβάνει γραπτές και προφορικές εξετάσεις αλλά και την υποβολή εργασιών (essays) στην επίσημη γλώσσα του ιδρύματος υποδοχής.

Ακαδημαϊκή Αναγνώριση
Το πρόγραμμα Erasmus+ προβλέπει και εξασφαλίζει την πλήρη αναγνώριση της περιόδου σπουδών στο Ίδρυμα Υποδοχής.
Η διαδικασία αυτή διασφαλίζεται από το γεγονός ότι η συμμετοχή οποιουδήποτε Τμήματος/Σχολής στο πρόγραμμα συνεπάγεται τη δέσμευσή του για την αυτόματη αναγνώριση των σπουδών που οι φοιτητές/τριες πραγματοποιούν στο εξωτερικό, όπως αυτές δηλώνονται πριν από την αναχώρησή τους στη Συμφωνία Μάθησης για Σπουδές (Learning Agreement for Studies) και όπως αυτές τροποποιούνται με το έντυπο Changes to Learning Agreement.
Ένα μάθημα δεν αναγνωρίζεται μόνο σε περίπτωση που δεν συμπεριλαμβάνεται στις Συμφωνίες Σπουδών και φυσικά, στην περίπτωση που ο/η φοιτητής/τρια δεν έχει επιτύχει στις προβλεπόμενες από το Ίδρυμα Υποδοχής εξετάσεις ή διαδικασίες αξιολόγησης.
ΟΗ φοιτητής/τρια με την ολοκλήρωση της περιόδου σπουδών του στο εξωτερικό και την επιστροφή του στο Τμήμα Προέλευσης, καταθέτει στη Γραμματεία του Τμήματος το Transcript of Records (Αναλυτική Βαθμολογία) που του/της έχει χορηγηθεί ή αποσταλεί από το Ίδρυμα Υποδοχής καθώς και οποιαδήποτε βεβαίωση παρακολούθησης και επιτυχούς εξέτασης μαθημάτων σε αυτό.
Ο συντονιστής Erasmus+ του Τμήματος εισηγείται την αντιστοίχιση των μαθημάτων του Ιδρύματος Υποδοχής με τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος βάσει της συναφθείσας συμφωνίας μάθησης (Learning Agreement) και του Transcript of Records (Αναλυτική Βαθμολογία) και η αναγνώριση των μαθημάτων και των αντίστοιχων πιστωτικών μονάδων (ECTS) των διακινουμένων φοιτητών/τριών εγκρίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος.

Συντονιστής Erasmus+ του Τμήματος
Ο ακαδημαϊκά υπεύθυνος συντονιστής Erasmus+ στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος είναι ο κ. Αντώνιος Παπαδόπουλος, Αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος.

 

Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Ακαδημαϊκών Μονάδων - European Credit Transfer and Accumulation System  (ECTS)
Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Ακαδημαϊκών Μονάδων (ECTS) είναι ένα  φοιτητο-κεντρικό σύστημα χορήγησης και μεταφοράς ακαδημαϊκών μονάδων, το οποίο εφαρμόζεται σε ευρεία κλίμακα σε όλα τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας. Σκοπός του είναι να ενισχύσει και να διευκολύνει τις διαδικασίες ακαδημαϊκής αναγνώρισης μεταξύ των συνεργαζομένων ιδρυμάτων της Ευρώπης μέσω της χρήσης πραγματικών και γενικά εφαρμόσιμων μηχανισμών.

Πιστωτικές μονάδες ECTS: Οι πιστωτικές μονάδες ECTS εκφράζουν το φόρτο εργασίας που χρειάζονται οι φοιτητές για να επιτύχουν τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσµατα.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Τα μαθησιακά αποτελέσµατα περιγράφουν τί αναμένεται να ξέρει, να καταλαβαίνει και να είναι ικανός να κάνει ο εκπαιδευόμενος μετά την επιτυχή ολοκλήρωση μιας διαδικασίας μάθησης. Συνδέονται µε περιγραφικούς δείκτες επιπέδων στο ευρωπαϊκό και στα εθνικά πλαίσια τίτλων σπουδών/προσόντων

Φόρτος Εργασίας: Ο φόρτος εργασίας συνίσταται στο χρόνο που υπολογίζεται ότι χρειάζεται τυπικά να αφιερώσει ένας φοιτητής για να ολοκληρώσει όλες τις μαθησιακές δραστηριότητες (όπως είναι η παρακολούθηση παραδόσεων, τα σεμινάρια, οι εργασίες, η πρακτική άσκηση, η ανεξάρτητη ιδιωτική μελέτη και οι εξετάσεις) που απαιτούνται για την επίτευξη των αναμενόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων. 60 πιστωτικές μονάδες ECTS αντιστοιχούν στο φόρτο εργασίας ενός ολόκληρου έτους τυπικής μάθησης πλήρους φοίτησης (ακαδημαϊκό έτος) και τα συναφή μαθησιακά αποτελέσµατα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο φόρτος εργασίας του φοιτητή κυμαίνεται από 1.500 έως 1.800 ώρες για ένα ακαδημαϊκό έτος, όπου µία πιστωτική μονάδα αντιστοιχεί σε 25 έως 30 ώρες εργασίας.

Απόδοση Πιστωτικών Μονάδων: Οι πιστωτικές μονάδες κατανέμονται σε τίτλους σπουδών ή ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών, καθώς επίσης και στις εκπαιδευτικές συνιστώσες τους (όπως ενότητες μαθηµάτων, μεμονωμένα μαθήματα, εκπόνηση πτυχιακής εργασίας, πρακτική άσκηση και εργασία στο εργαστήριο). Ο αριθμός των πιστωτικών μονάδων που αποδίδονται σε κάθε συνιστώσα βασίζεται στη βαρύτητά της από την άποψη του φόρτου εργασίας που χρειάζονται οι φοιτητές ώστε να επιτύχουν τα μαθησιακά αποτελέσµατα σε πλαίσιο τυπικής εκπαίδευσης.

Οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται στους φοιτητές (πλήρους ή μερικής φοίτησης) μετά την ολοκλήρωση των μαθησιακών δραστηριοτήτων που απαιτούνται από ένα τυπικό πρόγραμμα σπουδών ή από µία µόνο εκπαιδευτική συνιστώσα και την επιτυχή αξιολόγηση των µμαθησιακών αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν. Οι πιστωτικές μονάδες μπορούν να συσσωρεύονται µε σκοπό την απόκτηση τίτλων σπουδών, όπως αποφασίζει το ίδρυμα που απονέμει τον τίτλο. Εάν οι φοιτητές έχουν επιτύχει μαθησιακά αποτελέσµατα σε άλλα πλαίσια μάθησης ή σε διαφορετικά χρονικά πλαίσια (τυπική, µη τυπική ή άτυπη μάθηση), οι σχετικές πιστωτικές μονάδες μπορούν να απονεμηθούν μετά από επιτυχή αξιολόγηση επικύρωση ή αναγνώριση αυτών των μαθησιακών αποτελεσμάτων.
Οι πιστωτικές μονάδες που απονέμονται σε ένα πρόγραμμα μπορούν να µμεταφερθούν σε άλλο πρόγραμμα, που προσφέρει το ίδιο ή διαφορετικό ίδρυμα. Η µμεταφορά αυτή μπορεί να γίνει μόνον εάν το ίδρυμα που χορηγεί τον τίτλο σπουδών αναγνωρίζει τις πιστωτικές μονάδες και τα συνδεόμενα µε αυτές μαθησιακά αποτελέσµατα. Τα ιδρύματα-εταίροι πρέπει να συμφωνούν εκ των προτέρων για την αναγνώριση περιόδων σπουδών στο εξωτερικό. Η μεταφορά και η συσσώρευση πιστωτικών μονάδων διευκολύνονται µε τη χρήση των βασικών εγγράφων του ECTS (Ενημερωτικός Οδηγός Σπουδών, Έντυπο Αίτησης Φοιτητή, Συμφωνία Σπουδών, Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας) καθώς και µε το Παράρτημα ∆ιπλώματο

 

Κανονισμός Κινητικότητας Erasmus+

 

Στοιχεία Επικοινωνίας Γραφείου Erasmus+ ΔΙΠΑΕ – Πανεπιστημιούπολη Καβάλας

 Διεύθυνση
Άγιος Λουκάς, 65404,
Καβάλα (Κτίριο Βιβλιοθήκης)

Προσωπικό
Νίκος Κιούρτης, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 2510462290
Φαίη Γεωργιάδου, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 2510462221
Άννα Μαδυτιανού, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 2510462308